demenz-ratgeber.de

Home ] Nach oben ] Früherkennung ] Bücher/Medien ] Broschüren ] Adressen ] Telefonberatung ] Links ] Termine ] Impressum ]


Beiträge in tschechischer Sprache

(hier finden Sie Texte dieser Homepage (und von www.demenz-spektrum.de, die von Herrn Georg Kania übersetzt und bereits auf  www.alzheimerforum.cz publiziert worden sind)


Práce příbuzných zlepšuje stav dementních pacientů

Německo: Skupinová školení příbuzných jsou pro dementní pacienty prokazatelným přínosem. Významně se zlepšují jejich každodenní výkony, které jsou spojeny s pamětí, a zároveň se zmenšuje motorický neklid a strach.
Tyto souvislosti, jejichž existence se předpokládala již delší dobu, poprvé dokládá M. Haupt a kolegové ve studii zabývající se 14 dementními pacienty a jejich ošetřujícími příbuznými. Příbuzní navštěvovali 12 týdnů jednu ze dvou sedmičlenných skupin. V devadesátiminutových sezeních získali informace o všech důležitých hlediscích tohoto onemocnění (jako např. symptomy, průběh nemoci, vztah mezi příbuzným a pacientem, emocionální problémy atd.).

Struktura schůzek zahrnovala mimo jiné vstupní část, společné vypracování konkrétního stěžejního tématu, výměnu a vyjadřování relevantních emocí, rozvíjení strategií řešení problémů, závěrečné diskuze a rozdání písemných materiálů. Příznivé výsledky práce příbuzných přičítá M. Haupt a kolegové tomu, že příbuzní měli možnost pacienty kompetentněji vést a doprovázet. To nejen zlepšilo stav nemocných, ale otevřelo jim to také větší rezervy v jejich výkonech.  Změny vyvolané prací příbuzných byly zkoumány prostřednictvím uznávaných hodnotících stupnic.

M. Haupt u.a.: Verbesserung von Unruhezuständen und Angst bei Demenzkranken nach psychoedukativer Gruppenarbeit mit pflegenden Angehörigen. Fortschr. Neurol. Psychiat. 2000 (68) 216-223

„Divadelní hra“ jako terapie pro dementní.

Japonsko: Jeden z japonských domovů pro dementní pacienty zvolil nezvyklou cestu ve způsobu jejich terapie. Posledních sedm let povzbuzuje své pacienty každý večer hrát společně divadlo. Nejúspěšnější inscenace běžela přes dva roky.

Podle zpráv M. Moriyama a jeho spolupracovníků účastníci této aktivity neměli jen hodně zábavy. Mnozí z nich se značně změnili: Více se usmívali a častěji zdravili. Starali se mezi sebou více o druhé a jejich rozhovory byly živější. Jejich hlasy byly intenzivnější a jasnější. Pohybovali se lehčeji a rytmičtěji. Schopnost opětného rozpoznání se zlepšila. Mnozí pacienti byli více kooperativní, emocionálně stabilnější, více spontánní, kreativnější a zvědavější na divadelní hru. Naučili se novému způsobu chování, byli ve stavu lépe vyjádřit své city a zůstat déle pozorní.

Společenská hra pomáhá
Japonští autoři odhalili i tajemství jejich úspěchu: Každý den po večeři vyzvou pečovatelé pacienty aby strávili společně hodinu v příjemné rodinné atmosféře. Při této příležitosti vypnou veškerá světla mimo místnosti ve které jsou pacienti shromážděni. Tímto způsobem a také zanotováním písně pocházející z kusu vábí pečovatelé pacienty k místu dění. Vrcholem večera je uvedení populárního milostného dramatu, které většina pacientů z dřívějšího života zná. Pomocí pečovatelů převezmou obyvatelé domova přiměřeně jejich schopnostem střídavě jednu ze dvou možných hlavních rolí. Maximálně 10 minut hrají typickou scénu, než druhý pár tutéž scénu k všeobecnému potěšení předvede znovu. Volná improvizace je běžná a vítaná. I pacienti, kteří neřeknou ani slovo nebo už nejsou ve stavu něco opakovat přijdou na jeviště a obdrží potlesk. Představení je provázeno a doplňováno společným zpěvem nebo výstupem jiných pacientů, předvádějících jejich schopnosti, kupř. přednesením písně, básně či instrumentálního kousku. Úzkostlivé pacienty doprovázejí pečovatelé kteří s nimi mají úzký fyzický kontakt (vedou je kupř. za ruku). Konferenciér večera oslovuje pacienty co nejčastěji jejich jmény aby usnadnil vzájemné rozpoznávání a umožnil kontakty mezi pacienty. Tento dbá na jednoduché úkoly, nechá často slova a akce opakovat a projevuje všem zúčastněným svůj respekt. Každý, i ten demencí nejvíce postižený, je do děje zapojen. Častá opakování stejného kusu se může zdát pečovatelům na trvalo nudným, dementní získávají naproti tomu z jejich zapomnětlivosti. Vzpomínají si méně na události předchozího večera než na příjemné pocity spojené s tímto večerem.

Všestranná podpora
Moriyama a jeho spolupracovníci vycházejí z toho, že současné působení více faktorů ovlivňuje pozitivní změny u dementních pacientů: Divadelním kus je podporuje v kognitivním smyslu a aktivuje je i tělesně a emocionálně. Především pozitivní reakce publika (potlesk, respekt) jsou motivací k účasti. Téměř nepozorovaně cvičí pacienti napodobováním důležité sociální způsoby chování (učit se na příkladech, sbírat kladné zkušenosti vyzkoušením).

Léčebné divadlo je komplexní umění oslovující mnoho schopností (schopnost mluvení, obrazné vytváření, sociální schopnosti, tělesné pohyby). Většina těchto schopností je základní (mluvení, zpěv, poslouchání, pohyb, vidění, jednání, dotyk, komunikace a interakce). Protože se jedná pouze o staré populární divadelní hry, mohou pacienti využít jejich zachovanou dlouhodobou paměť a tím vzpomínat na „dobré staré časy“ a s nimi spojené příjemné pocity. S tématem těchto divadelních her (milostné drama) spojené emoce jsou téměř všem lidem známy a umožňují tím společné prožití.
Autoři zdůrazňují, že léčebné divadlo neovlivňuje podstatně koncept péče v instituci. Tento je stanoven především třemi principy: 1. Pečovatelský ústav by měl umožnit normální život a hodně sociálních aktivit. 2. Měl by nabízet smysl života. 3. Pacienti by měli být pokud možno rozsáhle zahrnuti do procesu rozhodování.
M. Moriyama, N. Sakurai, K. Kamata: Therapeutic drama activity for the cognitively impaired elderly in a nursing home. Aging Clin. Exp. Res. 1995 (7) 441-450


Konstruktivní zacházení s pamětí dementních pacientů

Mnichov / SRN: Výzkum a literatura se intenzivně zabývají mnemotechnickou pamětí dementních pacientů. Naproti tomu s jejich autobiografickou pamětí jednají spíše macešsky.
Podle mínění T. Fuchse je to možná tím, že mnemotechnická paměť se dá snadněji prozkoumat a kvantifikovat. Také se zdá být pro běžnou denní orientaci zvláště důležitá. Kdo tak myslí a jedná, lehce přehlédne, že autobiografická paměť je pro identitu a vlastní jistotu zvláště u demence snad ještě důležitější než mnemotechnická paměť.

Před tímto pozadím radí Fuchs pečovatelům dementních pacientů, udělat si znovu a znovu čas na společné vzpomínky, čas k vytvoření kontinuity v denním životě pacienta a k pokud možno velmi důvěrnému vztahu mezi pacientem a pečovatelem.

K tomu se hodí na denní doby a roční období vázané činnosti, jako příprava slavností, zvyky a obyčeje při stolování, hry, písně, rodinná pořekadla nebo modlitby. Tyto zvýrazňují zvyklosti a rytmicky se opakující události v životě.
Procházky známými místy nebo známá místa z dovolených mohou uklidnit i tehdy, když si nemocný už nepamatuje podrobnosti, nebo si už ani zcela nevzpomíná.

Společné malování známých motivů z dětství je další možností zprostředkovat jistotu a bezpečí. Konec konců mohou i známé vůně, oblíbená jídla nebo známá hudba vyvolat atmosféru a pocity, které mají spojitost s uplynulými životními obdobími. Tyto podporují dobrý zdravotní stav i tehdy, když si nemocný už konkrétně nevzpomíná.

Atmosférické, citové a tělesné zážitky zůstávají velmi dlouho zachovány!
„Terapií vzpomínkami“ může být i společné prohlížení rodinných fotografií. Přitom je kupříkladu možno sledovat změny ve vzezření u známých osob během delší doby.

Návštěva na hřbitově umožní nemocnému si připomenout, že jeho rodiče jsou už dávno mrtví. Pokus uchovat nemocnému pokud možno dlouho jeho vědomí o své biografii a osobnosti je konec konců i určitá forma terapie pro zachování jeho „já“. Fuchs varuje před interpretací pokračující demence jako „vyhasnutí“ nebo „zničení“ osoby a osobnosti nemocného. Je jednodušší nemocného dále respektovat a jeho změnu snášet, když v tom vidíme v prvé řadě „zastínění“ nebo „skrytí“ jeho osobnosti.

naučit se zacházet s „dementním anachronizmem“
O „dementním anachronizmu“ se mluví tehdy, když si nemocný minulost jako takovou neuvědomuje, ale převezme ji jako přítomnost. Dochází pak typicky k následujícím situacím: Nemocný vstává ráno do práce jako dříve. Hledá už dávno zemřelé rodiče. Nepozná svého manžela, protože má před očima jeho obraz z dřívějška, jeho změny během času ale ze své paměti vymazal.
V těchto momentech zdánlivě bere pacient část situace jako situaci celou ("pars-pro-toto-efekt"): Z jemu jinak cizí situace si vybere jednu zdánlivě známou část. Tato část vyvolá určitou vzpomínku, jejíž obraz pak pacient promítá na celou situaci. Vzpomenutá a reálná situace splynou nakonec dohromady, přičemž nemocný objektivně viditelné rozpory ignoruje, protože jeho potřeba orientace a důvěry je silnější než možnost vnímání logických disonancí.
Před tímto pozadím je srozumitelné, proč nemocný v gerontopsychiatrické klinice najednou poznává svůj bývalý úřad nebo proč se moderní nemocniční pokoj najednou stane stanem polní nemocnice z války.
V takových situacích by se pečovatelé neměli striktně podřizovat „násilnému“ trvání na pravdě jak to kupř. vyžaduje trénink reálné orientace. Místo zesílení prožívaných nesrovnalostí (mezi vnímáním a realitou) je pro nemocného lepší, když mu jeho pečovatel dá pocit rovnováhy, tzn. pocit, že je mu v jeho světě rozuměno a že není sám. K tomu je často nutno vniknout do světa nemocného, vyvíjet strategie „objížděk“ a vědomě se vzdát trvání na stoprocentní pravdě.

Následující slova od Maxe Frische povzbuzují k toleranci:
Pravda by se měla druhému podržet jako kabát, který si může obléct a ne mu s ní jako mokrým hadrem otřískat hlavu.
Příklad: Když se nemocný všemi silami snaží dostat se do své bývalé práce, dalo by se mu říct, že při nynější situaci s miliony nezaměstnanými i on musí zůstat doma. Že se jako jeho pečovatel (přítel a pod.) těšíte na to, že můžete strávit den s ním.

i pečovatelé musí dbát na uchování vlastních vzpomínek
Zatím bylo málo dbáno na důležitost uchování vlastních vzpomínek u pečovatelů. Tito se musí v rozhovorech s třetími stále znovu usvědčovat o správnosti jejich vlastních vzpomínek aby si uchovali svoji vlastní, během času utvořenou identitu. Denní a často zdrcující péče ohrožuje její celistvost. Tato péče svádí pečovatele k tomu, že v přítomnosti nemocného ztratí sama sebe. Když jako pečovatel častěji myslíte a vzpomínáte na svou vlastní minulost, je pro Vás po smrti nemocného lehčí navázat znovu na Váš dřívější život a překlenout vzniklou prázdnotu a chybějící úkol.

T. Fuchs: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit - die Erinnerung an die Demenz. Fortschr. Neurol. Psychiat. 63 (1995) 38-43